Conservation of Linear Momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservation of Linear Momentum
شرح A lab report about the conservation of linear momentum including two types of collisions.
موضوع فیزیک
سطح سایر، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Collision، Conservation of Momentum، Elastic، Inelastic، Momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Ahmed Alblooshi
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/24/20
بروزرسانی شده 11/24/20