Ranking Specific Heat Capacities


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Ranking Specific Heat Capacities
شرح This short activity gets students to determine the relative (qualitative) specific heat capacities of four different materials.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه specific heat capacity
شبیه سازی ها شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5)


نویسنده Jason Law
مدرسه / سازمان TDSB
ارسال شده 5/27/20
بروزرسانی شده 5/27/20