PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
شرح Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
موضوع ریاضیات، شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Alignment
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی
کلید واژه Física، Matemáticas، Química
شبیه سازی ها محلول اسيد - باز (HTML5)، سازندۀ مساحت (HTML5)، جبر با مدل مساحت (HTML5)، ضرب مدل مساحت (HTML5)، علم حساب (HTML5)، برهم کنش های اتمی (HTML5)، قانون گشتاورها (HTML5)، موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5)، بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5)، مدار باتری - مقاومت، واتاژ باتری، آزمایش قانون بیر (HTML5)، شکست نور (HTML5)، كسر بسازيد، اتم بسازید (HTML5)، شناوری، Calculus Grapher (HTML5)، حساب ديفرانسيل و انتگرال ، آزمایشگاه خازن، آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5)، بارها و میدان ها (HTML5)، Circuit Construction Kit: DC (HTML5)، آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5)، آزمایشگاه برخورد، غلظت (HTML5)، رسانايي، قانون کولن (HTML5)، برازش منحنی (HTML5)، چگالی، پخش (HTML5)، هاكي روى چمن الكتريكي، شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5)، انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)، کاوشگر برابری (HTML5)، کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5)، جابجایی عبارت ریاضی (HTML5)، آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی، قانون فارادی (HTML5)، فشار مايع و شاره، نیرو در یک بعد ، آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)، آشنايي با نيروها و حركت ، اصطکاک (HTML5)، سازندۀ تابع (HTML5)، ویژگی های گاز (HTML5)، مقدمات گازها (HTML5)، مولد برق، نور هندسی، رسم خطوط (HTML5)، رسم معادلات درجه دو (HTML5)، نمودار معادله درجه دوم، نمودار شیب - تقاطع (HTML5)، گرانش و مدار (HTML5)، آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)، قانون هوک (HTML5)، مدل های اتم هیدروژن، ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5)، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5)، Least-Squares Regression (HTML5)، آهنربا و قطب نما، آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی، جرم ها و فنرها (HTML5)، مولاریته (HTML5)، قطبيت مولكول (HTML5)، شکل های مولکول (HTML5)، مرد متحرک، حرکت پرتابه، مد طبيعي، قانون اهم (HTML5)، حرکت پرتابه، آزمایشگاه آونگ (HTML5)، pH مقیاس (HTML5)، احتمال پلینکو (HTML5)، حرکت پرتابه (HTML5)، موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی، سطح شیبدار: نیروها و حرکت، واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5)، واكنش ها و سرعت ها، مقاومت یک سیم (HTML5)، دوران کفشدوزک، پراکندگی رادرفورد (HTML5)، نمک ها وانحلال پذيرى، صوت، حالت های ماده (HTML5)، حل شدن شکر و نمک، سطح شیبدار، گشتاور، دایره واحد (HTML5)، تحت فشار (HTML5)، نرخ واحد (HTML5)، جمع برداری (HTML5)، جمع بردار: معادلات (HTML5)، تداخل امواج (HTML5)، موج در ریسمان (HTML5)، امواج (مقدماتی) (HTML5)


نویسنده Diana López
مدرسه / سازمان PhET Interactive Simulations
ارسال شده 3/31/20
بروزرسانی شده 4/18/23