Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان Exploring Rectangles (area and perimeter)
شرح Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
موضوع ریاضیات
سطح دبستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه area، perimeter
شبیه سازی ها سازندۀ مساحت (HTML5)


نویسنده Conor Doyle
ایمیل تماس conornicdoyle@gmail.com
مدرسه / سازمان Hunter Childhood STEM
ارسال شده 4/10/18
بروزرسانی شده 4/10/18