Rotational Equilibrium Simulation HW


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Rotational Equilibrium Simulation HW
شرح This assignment guides students to work through simple rotational equilibrium problems.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Rotational Equilibrium
شبیه سازی ها قانون گشتاورها (HTML5)


نویسنده Amy Carpinelli
مدرسه / سازمان Washington Twp HS
ارسال شده 2/28/16
بروزرسانی شده 2/28/16