Measuring waves using wave on a string model


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Measuring waves using wave on a string model
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Wavelength، amplitude، wave speed
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده Richard Knights
مدرسه / سازمان Aloha College Marbella
ارسال شده 9/13/15
بروزرسانی شده 9/13/15