Introduction to acids & bases


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to acids & bases
شرح This is an introductory activity to acids, bases & pH
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه pH acid base
شبیه سازی ها pH مقیاس (HTML5)


نویسنده Donna Brewster
مدرسه / سازمان Beverly High School
ارسال شده 5/31/15
بروزرسانی شده 5/31/15