Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Tug Wars: May The Forces Be With You!
شرح An activity for students to learn the basics of push and pull
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه pull، push
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Jeffrey Shuldman
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/15/15
بروزرسانی شده 3/21/15