Plate Motions Lab Sheet


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Plate Motions Lab Sheet
شرح Lab to use with Plate Tectonics Simulation. Offers variety of Bloom's Taxonomy leveled questions.
موضوع علوم زمین
سطح دبستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Plates، Tectonic
شبیه سازی ها زمین ساخت ورقه ای


نویسنده Brian Puls
ایمیل تماس puls.bm@gmail.com
مدرسه / سازمان 6th Grade Science Teacher
ارسال شده 3/3/14
بروزرسانی شده 5/19/15