Projectile Motion-Using kinematic equations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion-Using kinematic equations
شرح This lab requires the students to use equations for x and y in projectile motion and is quantitative in nature.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه distance، equations، projectiles، range
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Elisabeth Pope
مدرسه / سازمان Celina ISD
ارسال شده 12/12/13
بروزرسانی شده 1/6/14