Force


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Force
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع پرسش های مفهومی
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Force، Friction، Sum of Forces
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Allison Reich
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/17/13
بروزرسانی شده 3/17/13