Collisions


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Collisions
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Collisions، Elasticity، Kinetic Energy، Momentum، Vectors
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Jeremy Thomas
مدرسه / سازمان Portsmouth Grammar School
ارسال شده 6/25/12
بروزرسانی شده 6/25/12