physics is fun


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان physics is fun
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان تایلندی
کلید واژه physics inquiry
شبیه سازی ها قانون فارادی


نویسنده teerapong onogk
مدرسه / سازمان pccschool
ارسال شده 1/16/12
بروزرسانی شده 1/16/12