Projectile Motion Homework


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion Homework
شرح Using the sim is only part of this assignment.
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Air resistance، Projectile Motion، Quadratic Drag
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Danny Rehn
مدرسه / سازمان CU Boulder
ارسال شده 3/22/11
بروزرسانی شده 7/16/11