Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Angular Acceleration، Angular Momentum، Moment of Inertia، Torque
شبیه سازی ها گشتاور


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11