Simple Harmonic Motion & Springs


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Simple Harmonic Motion & Springs
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه hooke's law، simple harmonic motion، springs
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Katie Beth
مدرسه / سازمان Anderson University
ارسال شده 3/2/10
بروزرسانی شده 3/2/10