Projectile Motion and Air Resistance


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion and Air Resistance
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile، air resistance
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Adrian Carmichael
مدرسه / سازمان Cherrry Creek High School
ارسال شده 4/7/08
بروزرسانی شده 4/7/08