Introduction to the Online Mass-Spring Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to the Online Mass-Spring Lab
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه energies، mass on spring، oscillations، springs
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Joe Redish
مدرسه / سازمان U. of MD
ارسال شده 4/6/08
بروزرسانی شده 4/6/08