Masses and Spings


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Masses and Spings
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه masses، springs
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده John Scruggs
ایمیل تماس johnscruggs@comcast.net
مدرسه / سازمان Aurora Central
ارسال شده 1/7/08
بروزرسانی شده 1/7/08