Ohm's Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Ohm's Law
شرح Students will use the Circuit-Construction Kit simulation to construct circuits and verify Ohm's Law.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Circuits، Electricity
شبیه سازی ها (DC) کیت ساخت مدار


نویسنده Stephan Graham
مدرسه / سازمان Arrupe Jesuit High School
ارسال شده 5/3/07
بروزرسانی شده 7/27/07