Maze Game II (circular motion)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Maze Game II (circular motion)
شرح Try to move the red ball in a circle using the position, velocity and acceleration vectors
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Motion
شبیه سازی ها بازي گيج كننده


نویسنده grant euler
مدرسه / سازمان arvada high school
ارسال شده 11/13/06
بروزرسانی شده 11/13/06