پشتیبانان مالی

PhET از حمایت سازمانها، شرکتها و افراد زیر تشکر می کند:

حمایت مالی

پشتیبان درجه یک (کمک مالی +$100k)

پشتیبان طلایی (کمک مالی 10k - $100k$)

پشتیبان نقره ای (کمک مالی 5k - $10k$)

پشتیبان طلایی (کمک مالی 0k - $10k$)

Technical Support