به متن اصلی برو
Warning: PhET's server will be down for maintenance on Tuesday, November 24 from 5:30-6:30 pm (MST).
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
با بیش از 110 میلیون بار دانلود!
Play with Simulations Teachers Register Here
< >
برای معلمان
Tips for Using PhET
فعالیت هایی که با مشارکت معلمان صورت می گیرد.
Share your Activities
کارگاه ها
ترجمه ی شبیه سازی ها
درباره
تازه ها
درباره ی PhET
Our Team
Research on PhET
تماس با ما
Donate Today
و همین طور دیگر حامیان از جمله مدرسانی مانند شما. here