Finding the speed of a wave on a string


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Finding the speed of a wave on a string
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द frequency, period, wave speed, wavelength
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक J. Howard
शाळा/संस्था SFHS
दाखल दिनांक 2/15/12
आद्यवत 2/15/12