Introduction to the Covalent Bond


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introduction to the Covalent Bond
वर्णन Introduction to the covalent bond, bond strength, bond dissociation energy, and bond length.
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द bond dissociation energy, bond strength, covalent bond
सादश्य अण्विक आंतरक्रिया


लेखक Roberto Marrero
शाळा/संस्था Brentwood High School, Williamson Co, TN
दाखल दिनांक 6/30/11
आद्यवत 6/30/11