Intro to Parallel & Series Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Intro to Parallel & Series Circuits
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Circuits Parallel series amperage resistance
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Lucien Blain
संपर्क ईमेल brloub@yahoo.com
शाळा/संस्था Msgr McClancy High School
दाखल दिनांक 4/18/11
आद्यवत 4/18/11