Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5


Download all files as a compressed .zip


Title Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5
Description Compendio de preguntas de razonamiento para cada una de las simulaciones HTML5 (física, matemáticas y química) que pueden usarse para discusiones en el aula o como preguntas de tarea. Están clasificadas por simulación y de preguntas de menor a mayor complejidad. Es una traducción del trabajo de Amy Hanson
Subject Astronomy, Chemistry, Mathematics, Physics
Level Graduate, High School, K-5, Middle School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Type Discussion Prompts, Homework
Answers Included No
Language Spanish
Keywords preguntas razonamiento
Simulation(s) Turşu-Əsas Məhlulları (HTML5), Sahə İnşaatçısı (HTML5), Arifmetika (HTML5), Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5), Tərəzi laboratoriyası (HTML5), Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılması (HTML5), Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5), Buger-Lambert-Ber qanunu laboratoriyası (HTML5), İşığın sınması (HTML5), Atom Qur (HTML5), Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5), Rəng Ayırd Etmə (HTML5), Konsentrasiya (HTML5), Enerji Skeyt Parkı: Əsasları (HTML5), Faradey qanunu (HTML5), Qüvvələr və hərəkət (HTML5), Kəsr uyğunlaşdırıcısı (HTML5), Sürtünmə (HTML5), Funksiya yaradıcısı (HTML5), Düz xəttin qrafikinin qurulması (HTML5), Qravitasiya və Orbitlər (HTML5), Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası (HTML5), Huk qanunu (HTML5), İzotoplar və Atom Kütləsi (HTML5), Con Travoltaj (HTML5), Ən kiçik kvadratlar üsulu (HTML5), Onluq yarat (HTML5), Molyarlıq (HTML5), Molekul Formaları (HTML5), Molekul Formaları: Əsasları (HTML5), Molekullar və İşıq (HTML5), Neyron (HTML5), Om qanunu (HTML5), pH Cədvəli (HTML5), pH Cədvəli: Əsasları (HTML5), Plinko Ehtimalı (HTML5), Reagentlər (reaktivlər), Məhsullar və Qalıqlar (HTML5), Naqilin müqaviməti (HTML5), Rezerford səpilməsi (HTML5), Maddənin aqreqat halları (HTML5), Maddənin aqreqat halları: Əsasları (HTML5), Triqonometriya (HTML5), Təzyiq altında (HTML5), Vahid standartları (HTML5), Naqildə yaranan rəqslər (HTML5)


Author(s) Diana López
School / Organization Instituto Politécnico Nacional
Date submitted 5/9/17
Date updated 2/9/19