Lực và chuyển động: Phần cơ bản

Lực và chuyển động: Phần cơ bản Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Lực
 • Chuyển động
 • Ma sát
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Lực
 • Chuyển động
 • Ma sát
 • Tốc độ
 • Định luật Newton I

Mô tả

Tìm hiểu về lực tác dụng khi kéo một cái xe hay trong việc đẩy một tủ lạnh, một thùng gỗ hay một người. Hãy tác dụng một lực và quan sát cách lực đó làm cho vật thay đổi chuyển động. Thay đổi lực ma sát và quan sát ảnh hưởng của nó lên chuyển động của vật.

Mục tiêu học tập

 • Xác định điều kiện để các lực cân bằng hay không cân bằng.
 • Xác định tổng của các lực tác dụng lên một vật.
 • Tiên đoán chuyển động của vật khi hợp lực bằng 0.
 • Tiên đoán hướng chuyển động của một vật khi biết các lực tác dụng lên vật.
Phiên bản 2.3.16

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amy Rouinfar & Trish Loeblein THPT
THCS
K-5
Lab Vật lý
Forces and Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Borenstein THCS Lab Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học
Khoa học về trái đất
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Lab
Demo
Thảo luận
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Toán
Thiên văn học
Vật lý
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
UG-Adv
K-5
UG-Intro
ĐH
Thảo luận
Bài tập
Thiên văn học
Hoá học
Toán
Vật lý
Introducción a Fricción Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn Vật lý
mesues pjeter gjoka THCS Thảo luận
Bài tập
Lab
Vật lý
Games in Net Force Alfonso Navarro THCS
THPT
Lab
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus THPT Từ xa
Có hướng dẫn
Thảo luận
MC
Vật lý
Khác
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong K-5
THCS
THPT
Lab
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong K-5
THPT
THCS
Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos UG-Intro Lab Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses THCS Từ xa
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Net force Juan Carlos Fajardo THCS Lab Vật lý
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad THPT
THCS
UG-Intro
UG-Adv
Lab
Bài tập
Demo
Vật lý
Khác
Toán
Friction Investigation mary kubat K-5 Lab Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl THPT
UG-Intro
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements THPT Có hướng dẫn Vật lý
Force and Acceleration Russ Haynes THCS Lab
Bài tập
Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio THCS
THPT
Khác Vật lý
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Investigation Bruce Spurrell THCS
THPT
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr UG-Intro
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Vật lý
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements THPT Có hướng dẫn Vật lý
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson THPT Lab Vật lý
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi THPT Lab Vật lý
Pushing Things Around Dean Baird THPT Lab Vật lý
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes THCS Lab Vật lý
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 Lab Vật lý
Kinematics Wang Yunhe THPT Lab Vật lý
Força e movimento Patrícia Oliveira THCS Bài tập
Từ xa
Vật lý
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. UG-Intro
THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales THCS Lab
Thảo luận
Vật lý
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza THPT Có hướng dẫn Vật lý
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow THCS
THPT
Thảo luận
Demo
Vật lý
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
Khác
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Toán
Khác
Vật lý
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Thảo luận
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Toán
Khác
Khoa học về trái đất
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
Khác
UG-Adv
ĐH
THCS
Lab
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
UG-Intro
Khác
THCS
Lab
Bài tập
Demo
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Khác
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Toán
Vật lý
Khoa học về trái đất
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Toán
Vật lý
Khoa học về trái đất
Khác
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Khác
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Khoa học về trái đất
Toán
Khác
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khoa học về trái đất
Toán
Khác
Vật lý
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Bài tập
MC
Khác
Có hướng dẫn
Vật lý
Khoa học về trái đất
Toán
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki THCS Bài tập Vật lý
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries THPT Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten THCS Bài tập
MC
Thảo luận
Lab
Vật lý
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff THCS Có hướng dẫn Vật lý
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon THCS Lab
Bài tập
Vật lý
Moodle et PhetColorado Claude Divoux THPT Lab
MC
Có hướng dẫn
Vật lý
Hoá học
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen Khác
ĐH
UG-Adv
Lab
Có hướng dẫn
MC
Khác
Khác
Toán
Vật lý
SUMA DE FUERZAS FRANCISCO CRUZ CANTU THPT Lab Vật lý
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) THCS Lab Vật lý
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Intro
Khác
UG-Adv
Thảo luận
Từ xa
Có hướng dẫn
MC
Lab
Vật lý
Toán
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 Có hướng dẫn Vật lý
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto THCS Lab
Bài tập
Vật lý
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández THPT
THCS
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Anh Tất cả English Download Run now Forces and Motion: Basics
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Basque Tất cả Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Действие на силите и движение
Catalan Tất cả català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Czech Tất cả čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Do Thái Tất cả עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam Tất cả Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori Tất cả Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi Tất cả मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Nga Tất cả русский Download Run now Силы и движение: основы
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Oriya Tất cả Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian Tất cả فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Pháp Tất cả français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
Polish Tất cả polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Serbian Tất cả Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Tamil Tất cả Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Tây Ban Nha (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Telugu Tất cả Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tibetan Tất cả Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Сили і рух: Основи Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Urdu Tất cả Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol
Ý Tất cả italiano Download Run now Forze e moto: le basi

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js