Lab: Gas Laws Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab: Gas Laws Simulation
Mô tả NGSS lesson: Students use the simulation to learn about gas laws and complete a lab report based on CER: Claim, Evidence, Reasoning. AVID approach is utilized.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas laws
Mô phỏng Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Abbe Kya
Trường / Tổ chức Santiago High School
Ngày đăng ký 01/07/2022
Ngày cập nhật 01/07/2022