Heat = Energy Transfer


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Heat = Energy Transfer
Mô tả Students learn about the 2nd Law of thermodynamics and develop a better understanding of the meaning of heat.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat Energy
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả Abe Kya
Trường / Tổ chức Santiago High School
Ngày đăng ký 23/01/2022
Ngày cập nhật 23/01/2022