Simple Pendulum Investigation Lesson Plan


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Simple Pendulum Investigation Lesson Plan
Mô tả This is a pendulum investigation lesson plan. Guided inquiry style.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Simple Pendulum Investigation, lesson plan physic, pendulum, pendulum lesson plan, physics, simple pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Gisel Forrester
Trường / Tổ chức High School Teacher
Ngày đăng ký 15/12/2021
Ngày cập nhật 15/12/2021