The Simple Pendulum- What affects the Period of the pendulum?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Simple Pendulum- What affects the Period of the pendulum?
Mô tả Secondary School Virtual Pendulum lab. It examines the variables that affects the period of the pendulum.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá harmonic motion, oscillation, pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Trudy-Ann Caine
Trường / Tổ chức Waterford High School
Ngày đăng ký 06/12/2021
Ngày cập nhật 06/12/2021