States of Matter: Basics lesson plan


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter: Basics lesson plan
Mô tả This lesson plan deals with the arrangement of the particles in solids, liquids, and gases and the effect of temperature. It contains the links for the pre-lab, post-lab and worksheet activities.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá arrangement, effect of temperature, gases, liquids, solids, states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Nadia Bourne
Trường / Tổ chức Graydon Sealy Secondary School
Ngày đăng ký 16/11/2021
Ngày cập nhật 16/11/2021