Horizontal Launch Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Horizontal Launch Investigation
Mô tả Using horizontal launching only, this activity has students investigate the effect of launch velocity on range and time. Then students then investigate the effect of launch height on range and time. Next, the effects of mass and diameter on time in the air is investigated. Last, air resistance is investigated.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Horizontal Launch, Physics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Karen Davis
Trường / Tổ chức Los Altos High School
Ngày đăng ký 06/09/2021
Ngày cập nhật 06/09/2021