Virtual Interactive Activity: Skate Park


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Virtual Interactive Activity: Skate Park
Mô tả This virtual activity allows students to play with PhET's Energy Skate Park simulation and then answer questions that they can use the simulation to answer. The activity allows students to enter codes along the way. PhET's Friction Simulation is also briefly used as an introduction to friction before
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of energy, kinetic energy, potential energy, skate park
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Ma sát (HTML5)


Tác giả Suzanne Sprague
Email liên lạc suzanne@virtualscienceteachers.com
Trường / Tổ chức Virtual Science Teachers
Ngày đăng ký 13/04/2021
Ngày cập nhật 13/04/2021