Vectors Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Vectors Addition
Mô tả In this experiment, we will be able to: 1- Study vectors and learn how to represent vectors in space. 2- Learn how to apply the rules for vector addition both graphically and analytically. 3- Learn how to use Phet Simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Phet simulation, Vectors, Vectors addition, Vectors lab report, lab, lap report
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Ahmad Azzam
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 22/03/2021
Ngày cập nhật 22/03/2021