Air Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Air Resistance
Mô tả Students investigate the trajectory of projectiles to determine the form of drag force (linear or quadratic) on a projectile. Students use Excel to plot their results to come to their conclusion. Feel free to email me for solutions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, drag force, forces
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Bob Poltis
Trường / Tổ chức Niagara University
Ngày đăng ký 12/03/2021
Ngày cập nhật 12/03/2021