Internal Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Internal Resistance
Mô tả Students construct a circuit with a battery having internal resistance. They take several measurements of V vs. I, plot the data, and fit the data to a line.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC, Ohm's Law, resistance
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả David Dixon
Trường / Tổ chức Saddleback College
Ngày đăng ký 10/03/2021
Ngày cập nhật 10/03/2021