Prática 02- Potencial elétrico


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Prática 02- Potencial elétrico
Mô tả Esta atividade de Lab. de Física III tem como objetivo verificar a dependência do potencial elétrico V com a distância radial (r). Observe que o potencial V é função da distância (r) da carga elétrica dada pela relação: V=K x Q/r. Onde K=1/4π𝜺 é a constante dielétrica e 𝜺 a permissividade do meio.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá campo elétrico, gráfico do potencial, laboratório virtual, potencial elétrico
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Jalves S. Figueira e Vicente V. Figueira
Trường / Tổ chức utfpr
Ngày đăng ký 06/03/2021
Ngày cập nhật 02/10/2021