Valence Electrons and Building a Molecule


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Valence Electrons and Building a Molecule
Mô tả Students use Build a Molecule simulation to discover how valence electrons affect the number of bonds an atom can make when forming molecules.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Molecule, Valence Electron
Mô phỏng Tạo dựng một phân tử (HTML5)


Tác giả Mellissa Epperson
Email liên lạc mellissa.epperson@yahoo.com
Trường / Tổ chức LRSD
Ngày đăng ký 19/02/2021
Ngày cập nhật 19/02/2021