Discovering Series Circuits


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Discovering Series Circuits
Mô tả This lab finds the students discovering a relationship for the current through a circuit with resistors in series. Rather than give students a rule, they can find it for themselves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Voltage, current, ohms law, resistance, series circuit
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 09/02/2021
Ngày cập nhật 09/02/2021