Exploring the Energy Skate Park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Exploring the Energy Skate Park
Mô tả Explore the basics of energy forms and relationships with speed, height, mass, and gravitational field. Become familiar with multiple forms of representation of energy quantities, including, pie charts, bar graphs, and cartesian coordinate graphs. Designed for AP Physics 1, but could be used in any level of High School physics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Louie Klein
Trường / Tổ chức Warren Township High School
Ngày đăng ký 19/01/2021
Ngày cập nhật 19/01/2021