Coulomb's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulomb's Law Lab
Mô tả A lab exercise to understand the Coulomb Force law. The objective of this lab is to find the Coulomb Constant "k".
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Khác, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Augustin de Coulomb, Coulomb, Coulomb's Law, Coulomb Constant, Coulomb Force Law, electrostatic force, k
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Patrice Edwards
Trường / Tổ chức College of Coastal Georgia
Ngày đăng ký 12/01/2021
Ngày cập nhật 12/01/2021