Coulomb's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulomb's Law Lab
Mô tả A lab exercise to understand the Coulomb Force law. The objective of this lab is to find the Coulomb Constant "k".
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Khác, Trung học PT, Đại học
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Augustin de Coulomb, Coulomb, Coulomb's Law, Coulomb Constant, Coulomb Force Law, electrostatic force, k
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Patrice Edwards
Email liên lạc diabolique143@gmail.com
Trường / Tổ chức College of Coastal Georgia
Ngày đăng ký 12/01/2021
Ngày cập nhật 12/01/2021