Generando Expresiones Equivalentes Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Generando Expresiones Equivalentes
Mô tả Objetivos de aprendizaje: • Identificar expresiones equivalentes evaluando el mismo valor de la variable • Identificar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Generar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Identificar partes de una expresión usando términos matemáticos; ver una o más partes de una expresión como una sola entidad; definir: expresión, coeficiente, término, términos semejantes
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Coeficiente, expresión equivalente, término, términos similares
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@Colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/01/2021
Ngày cập nhật 11/01/2021