Video: Self-paced Investigation on Fluid Pressure


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced Investigation on Fluid Pressure
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=RCd9n2VK5J0&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Youtube, explanation, fluid, pressure, self-paced, student centre, video, walkthrough
Mô phỏng Áp suất (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 07/01/2021
Ngày cập nhật 07/01/2021