Escalando Formas Actividad y Lección Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Escalando Formas Actividad y Lección
Mô tả OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: -Predecir el área y el perímetro de formas que han sido escaladas por factores de 2 o 3. -Generalizar cómo cambiará el área y el perímetro de una forma después de ser escalada por un factor de s.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá área, factor de escala, forma similar, perímetro, similitud
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@Colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 22/12/2020
Ngày cập nhật 06/01/2021