Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Persian
Từ khoá Drag Force, Gravity, Projectile Motion, Range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Dr. Nafiseh Nasr
Email liên lạc nasr.nafiseh@gmail.com
Trường / Tổ chức Shahid Beheshti University
Ngày đăng ký 21/12/2020
Ngày cập nhật 21/12/2020