Hooke's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Persian
Từ khoá Hooke's Law-Potential Energy, displacement, spring constant
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Dr. Nafiseh Nasr
Email liên lạc nasr.nafiseh@gmail.com
Trường / Tổ chức Shahid Beheshti University
Ngày đăng ký 18/12/2020
Ngày cập nhật 18/12/2020