Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả This lab report explains the concept of projectile motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Maitha Majjan
Trường / Tổ chức maitha majjan
Ngày đăng ký 02/12/2020
Ngày cập nhật 02/12/2020