Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả A lab report about linear momentum conservation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Khác, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Ahmed Alblooshi
Email liên lạc U20103470@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 29/11/2020
Ngày cập nhật 29/11/2020